ജാതി കൃഷി വളപ്രയാഗം കീടനിയന്ത്രണം


ജാതി കൃഷി വളപ്രയാഗം കീടനിയന്ത്രണം

Register Now


Register Here to enjoy our free services including BSNL CUG to get latest updates via SMS.

Go Now

  • Register Now

Application Forms


ഉഴുത്ഉണ്നുന്നവനെ തൊഴുത് ഉണ്ണണം, വിയര്‍പ്പിന് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന സബ്സിഡി "സബ്സിഡി മാഫിയ" തട്ടിയെടുത്താലും, യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ലാതെ കഠിനഅദ്ധ്വാനം നടത്തുന്ന കര്‍ഷക നിന്‍റെ മുമ്പില്‍ പ്രണാമം

Show Now

  • Applications Forms

Our Services

Gallery

News & Events

June 22, 2016

രാസവളം സബ്സിഡി

Read More

News - June 22, 2016

രാസവളം....

രാസവളം സബ്സിഡി കര്‍ഷകര്‍ക്ക്....

June 22, 2016

Fr.George Thumpanirapel

Read More

News - June 22, 2016

Fr.George....

THIS HUMBLE AND SIMPLE PARISH PRIEST HAS WORKING FOR ORGANIC IMPLEMENTATION IN IDUKKI, NOW HE IS....

June 22, 2016

JALANIDHI REGIONAL OFFICE IDUKKI

Read More

News - June 22, 2016

JALANIDHI REGIONAL OFFICE....

JALANIDHI REGIONAL OFFICE IDUKKI THODUPUZHA +91 4862 220445 you will project details from....

June 22, 2016

ഡയറി സ്കീമുകള്‍

Read More

News - June 22, 2016

ഡയറി....

ഡയറി സ്കീമുകള്‍ അര്‍ഹതപെട്ട....

Contact Us

Our Contact

Phone:
PHONE 04868 260260, Mob: +91 9496337484, +91 9497337484,

Email:
baijukumblankal@gmail.com,

Address:
FARMERS INFORMATION BUREAU C/o KUMBLANKAL AGENCIES, EXPORTERS AND IMPORTERS, PADAMUGHOM PO, IDUKKI, KERALA, INDIA-685604

Contact Form

Feel free send your suggestions