രാസവളം സബ്സിഡി

Posted On: June 22, 2016

രാസവളം സബ്സിഡി രാസവളം സബ്സിഡി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നേരിട്ട് "ഡയറക് ബെനഫിറ്റ്‌ട്രാന്‍സ്ഫര്‍" മുഖേന കര്‍ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കവുണ്ടുകളില്‍ നല്‍കുന്ന സ്കീം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു. ആയതിനാല്‍ രാസവളംസബ്സിഡിക്ക് ആധാര്‍ നമ്പര്‍ നിര്‍ബന്ദം.

Comments

News & Events

June 22, 2016

രാസവളം സബ്സിഡി

Read More

News - June 22, 2016

രാസവളം....

രാസവളം സബ്സിഡി കര്‍ഷകര്‍ക്ക്....

June 22, 2016

Fr.George Thumpanirapel

Read More

News - June 22, 2016

Fr.George....

THIS HUMBLE AND SIMPLE PARISH PRIEST HAS WORKING FOR ORGANIC IMPLEMENTATION IN IDUKKI, NOW HE IS....

June 22, 2016

JALANIDHI REGIONAL OFFICE IDUKKI

Read More

News - June 22, 2016

JALANIDHI REGIONAL OFFICE....

JALANIDHI REGIONAL OFFICE IDUKKI THODUPUZHA +91 4862 220445 you will project details from....

June 22, 2016

ഡയറി സ്കീമുകള്‍

Read More

News - June 22, 2016

ഡയറി....

ഡയറി സ്കീമുകള്‍ അര്‍ഹതപെട്ട....

Contact Us

Our Contact

Phone:
PHONE 04868 260260, Mob: +91 9496337484, +91 9497337484,

Email:
baijukumblankal@gmail.com,

Address:
FARMERS INFORMATION BUREAU C/o KUMBLANKAL AGENCIES, EXPORTERS AND IMPORTERS, PADAMUGHOM PO, IDUKKI, KERALA, INDIA-685604

Contact Form

Feel free send your suggestions